Wellness Air | CO, CO2 a radon skenery

Potřebujete poradit? Volejte 567 225 419, po - pá 8:00 - 16:00

0Jak se ochránit před nebezpečným zářením vznikajícím při rozpadu radonového plynu?


Radon je vysoce nebezpečný plyn unikající z nitra naší země. Při jeho rozpadu, který je rychlý, vzniká nebezpečné alfa záření, které může způsobit rakovinu. Toto záření není vidět, cítit ani slyšet. Při výstavbě nových domů se na opatření již pamatuje. Nejvíce ohroženi jsou lidé ve starších domech. Účinky radonu mají velký podíl na rakovině plic.
0

Co zjistíte na této stránce?

  • Jak během několika minut získat informaci o radonu ve Vašem okolí
  • Jaká jsou rizika výskytu radonu
  • Co je Radon skener 3000 a jak si ho poříditJaká jsou zdravotní rizika radonu?

Wikipedia:

 Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst nebezpečí výskytu rakoviny plic. Přitom nebezpečné nejsou ani tak samotné izotopy radonu, ale produkty jeho přeměny, zejména krátkodobé. Jak radon, tak i produkty jeho přeměny polonium 218Po a 214Po, emitují při své radioaktivní přeměně částice alfa. Ty díky své vysoké ionizační schopnosti mohou způsobit porušení DNA. Špatná reparace DNA pak může zapříčinit nekontrolovatelné množení buněk – rakovinu. 

Naši mediální partneři:

0Jak se pomocí Wellness Air Radon skeneru 3000 ochránit během několika dní?

Pokud se ve vašem domě vyskytuje radon, jste vystaveni nebezpečnému záření způsobujícímu rakovinu plic. Pokud jste tomuto záření (a to i v malých dávkách) vystaveni po dlouhou dobu, pravděpodobnost rakoviny se zvyšuje. Alfa záření je zhoubné pro lidské tkáně.

Pokud pro svoji rodinu pořídíte radon skener, zajistíte si vždy aktuální informace, zda a v jaké koncentraci se nebezpečný radon ve vašem okolí vyskytuje. Snížíte riziko rakoviny na minimum. Tento přístroj může posloužit celé vaší rodině po řadu let. Kvalitní měření může probíhat i několik měsíců. Díky přesným hodnotám přesvědčíte i ty, kteří stále váhají s opatřeními a krátí si tak svůj život. Díky včasnému odhalení rizika zajistíte spokojený život svým dětem.

Pokud si vyberete přístroj radon skener, získáte unikátní přístroj té nejmodernější konstrukce. Takovýto přístroj ještě na trhu nikdy nebyl. Měření zhoubného alfa záření ještě nikdy nebylo jednodušší.0

Objednejte Radon skener 3000 za akční cenu dočasně vyprodán hned teď!


OBJEDNÁVKA ZDE


Nejčastější dotazy v souvislosti s použitím Radon skeneru 3000


Co je zdrojem radonu a proč se radon hromadí v obydlích?

0

Zjednodušené schéma radiové rozpadové řady. Uvedené doby značí poločasy rozpadu jednotlivých radioizotopů. Většina alfa a beta přechodů je doprovázena i emisí gama záření.

Zdrojem radonu přítomného v obydlích je izotop uranu-238, který podléhá radioaktivní přeměně a kaskádou několika alfa přeměn se mění v izotop radia-226. Přeměna uranu na radium se děje v zemské kůře. Izotop radia-226 se přeměňuje na izotop radonu-222. Z radia, které bylo kovem, uloženým v zemi, se stane plynný radon, který začne stoupat k zemskému povrchu. Radon se hromadí v dutinách, jako jsou hlubinné doly anebo domy, kam proniká skrze praskliny v základech nebo netěsnostmi kolem ústí vodovodu nebo kanalizace. Během topné sezóny se radon v domech hromadí více, neboť se vlivem rozdílu teplot vytváří v domech podtlak, který „nasává“ radon z podloží.


Mohou být zdrojem radonu i stavební materiály?

V polovině 70. let se zjistilo, že radon se může uvolňovat i ze stavebních materiálů, které byly vyrobeny v určitých oblastech. Jelikož je uran na území České republiky relativně hojně rozšířen, tak i jeho rozpadové produkty vedoucí k radonu jsou také přítomny např. v žulách, které se jako drcené kamenivo přidávají do betonu. Dnes se již radioaktivita stavebních materiálů průběžně kontroluje a musí splňovat normu. Domy postavené v době, kdy se o nebezpečí radonu v obydlích ještě nevědělo, mohou být potenciálně nebezpečné. Rizikové se z tohoto hlediska zejména jeví domy postavené ze škvárobetonu. Jelikož je české uhlí mineralizováno uranem, tak i škvára vzniklá po jeho spálení obsahuje uran a jeho rozpadový produkt radium, které se radioaktivně přeměňuje na radon.


Jaká jsou zdravotní rizika radonu?

Tím, že je radioaktivní plyn radon v obydlích přítomen, se dostává dechem do našich plic, kde se může rozpadnout. Jádro radonu při svém rozpadu vysílá vysokoenergetickou částici alfa, která má značné devastující účinky na jemnou plicní tkáň. Situace je taková, že nejen radon sám je nebezpečný. Ještě nebezpečnější jsou jeho dceřinné rozpadové produkty – izotopy polonia, bismutu a olova, které jsou rovněž radioaktivní. Na rozdíl od radonu jsou jak polonium, olovo a bismut kovy, které jsou v obydlí přítomny ve formě aerosolu a „plují“ vzduchem. Většinou přilnou k poletujícím částicím prachu. Takto vdechnuté polonium, bismut či olovo již v plicní tkáni většinou nadobro uvázne a není ho možno vydýchat ven. Nejnebezpečnější z nich jsou izotopy polonia-218 a polonia-214, které intenzivně bombardují plicní tkáň vysokoenergetickými alfa částicemi. Alfa částice při svém průletu plicní tkání (než se v ní úplně zabrzdí), může zasáhnout molekulu DNA, nevratně ji poškodit a způsobit nekontrolované množení buněk – tedy rakovinu plic. V Evropě zemře v důsledku rakoviny plic vyvolané radonem asi 30 000 lidí ročně, v USA 21 000.

Působení radonu zvyšuje riziko rakoviny plic každému a nezáleží na tom, jestli je daná osoba kuřák, bývalý kuřák nebo celoživotní nekuřák. V České republice zemře na rakovinu plic ročně asi 5 600 lidí, z toho lze asi 900 zemřelých přičíst vlivu inhalační expozice radonu. To je více než počet obětí smrtelných nehod na českých silnicích za stejné období (679 za rok 2012).0

Objednejte Radon skener 3000 za akční cenu dočasně vyprodán hned teď!


OBJEDNÁVKA ZDE


Jak zjistím, zda mám doma radon a v jaké koncentraci?

Pořízení Wellness Air Radon skeneru 3000 je snadný způsob jak si doma spolehlivě a přesně změřit koncentraci radonu. Nejprve si změříte koncentraci radonu v místnostech, kde Vy a Vaši blízcí pobýváte nejvíce času: dětský pokoj, ložnice, obývací pokoj. Již po prvních 24 hodinách měření máte první data, která Vám mohou napovědět, zda je Váš byt radonem zamořen vysokými koncentracemi radonu nebo jsou koncentrace relativně nízké. V každé místnosti měříte týden a získáte tak přesná data 7 denních průměrů objemové aktivity radonu pro každou místnost. Přístroj poté umístíte do místnosti s nejvyšším 7 denním průměrem a přístroj zde necháte měřit dlouhodobý průměr koncentrace radonu několik měsíců, zejména po dobu topné sezóny, kdy se méně větrá. Dlouhodobý průměr slouží k vyhodnocení míry rizika vzniku rakoviny plic z účinků radonu. Radonový skener Vám také stále ukazuje jednodenní průměr za posledních 24 hodin (aktualizovaný každou hodinu) a 7 denní průměr za poslední týden (aktualizovaný každých 24 hodin). Tyto krátkodobé průměry slouží k vyhodnocení protiradonových opatření, která jste provedli.


Jak se zbavit radonu v domě?

0

Pronikání radonu a jeho hromadění uvnitř obydlí. Radon proniká do domu prasklinami v základech a netěsnostmi ve zdivu v ústí trubek (vodovod, odpad) nebo podzemních kabelových kanálů (elektřina, telefon) do domu. V topné sezóně vzniká z důvodu komínového efektu v domě podtlak, který nasává radon z podloží. V zimě tak radon proniká do budov intenzivněji.

Radon proniká do každého domu. Množství radonu proniklé do domu za jednotku času závisí na skladbě a plynové propustnosti podloží a dále na kvalitě provedení izolace základů domu a utěsnění spár kolem ústí kanalizace a vodovodu do domu. Nejjednodušší způsob jak snížit koncentraci radonu v obydlí je časté a důkladné větrání. Pomocí Radon skeneru 3000 hned poznáte, zda-li se větráním snížily krátkodobé průměry koncentrací. Pokud více větrat nestačí, zkontrolujte stav izolace kolem trubky u přívodu kanalizace, vodovodního potrubí nebo ústí kabelových kanálů do domu a případné netěsnosti znovu izolujte důkladněji. Pokud se i toto opatření míjí účinkem a skener radonu ukazuje hodnoty nad normu, máte s největší pravděpodobností silný zdroj radonu v zemi pod Vaším domem nebo máte zdroj radonu ve zdech (např. škvárobeton s obsahem uranu a radia). V tomto případě kontaktujte Státní ústav radiační ochrany a požádejte o provedení náročnějších protiradonových opatření, např. odvětrání základů domu, nebo vytvoření tlakového gradientu v půdě, kdy se radon odsává z jímky vyhloubené v určité vzdálenosti od domu.


Jaké jsou normy koncentrace radonu v obydlí?

V České republice nesmí koncentrace (přesněji řečeno objemová aktivita) radonu překročit 200 Bq/m3 u novostaveb, u stávajících domů 400 Bq/m3. V ostatních evropských zemích se limity pohybují buď do 100 Bq/m3, případně až do 400 Bq/m3. Jednotka becquerel (Bq) znamená počet radioaktivních přeměn radonu za vteřinu. Tyto normy znamenají, že domy s koncentrací nad tyto hodnoty jsou dlouhodobě neobyvatelné a je nutno přikročit k protiradonovým opatřením.

Norma v žádném případě neznamená, že hodnoty pod ní jsou bezpečné a rakovina plic se mě netýká. Není známá žádná prahová hodnota, pod kterou by radon nepředstavoval žádné riziko. U radonu, jako u každého jiného zdroje radioaktivního záření, platí: Čím je koncentrace radonu doma nižší, tím nižší je riziko. Proto je vhodné pořídit si domů radonový skener, pomocí kterého zjistíme, zda větráme dostatečně. Skener radonu je vynikající pomocník, který Vám dá zpětnou vazbu, zda dostatečně větráte, což je důležité zejména během topné sezóny.


Jak velký je problém radonu v České republice ve srovnání s jinými zeměmi?

Koncentrace radonu v budovách ve vybraných zemích (aritmetický průměr hodnot radioaktivity z radonu [Bq/m3] v budovách): Česká republika 140, Mexiko 140, Finsko 120, Rakousko 99, Slovensko 87, Švýcarsko 78, Německo 49, Polsko 49, USA 46, Nizozemí 23, Velká Británie 20, Austrálie 11, Island 10


Na jakém principu pracuje Radon Skener 3000?

Přístroj obsahuje komoru pro pasívní difuzi radonu a pomocí alfa spektrometrie měří počet alfa částic vyletující z jader radonu za jednotku času. Jelikož jsou ve vzduchu přítomny i další zdroje alfa částic (hlavně polonium-218 a polonium-214), přístroj pracuje s unikátním algoritmem a rozpoznává jednotlivé zdroje alfa záření na základě znalosti energetických spekter radonu a polonia. V tom spočívá unikátnost tohoto přístroje, který je mistrovským dílem jaderných vědců. Technický vývoj v oblasti detekce ionizačního záření a elektroniky v posledních několika letech umožnil zmenšit rozměr radonového skeneru a také ho značně zlevnit tak, že dnes je již cenově dostupný pro každou domácnost. Pomocí skeneru, který automaticky ukazuje hodnotu koncentrace radonu ve vzduchu, můžete přijmout opatření a účinně a jednoduše ochránit Vás i členy Vaší rodiny před rakovinotvornými látkami, které by jinak zůstaly nepovšimnuty a zdržovaly se ve Vaší domácnosti.0

Objednejte Radon skener 3000 za akční cenu dočasně vyprodán hned teď!


OBJEDNÁVKA ZDE


Co už jste možná také slyšeli?


Nechat dceru u babičky?

 Byl to pro mě šok. U babičky je dcera skoro každý týden. Často potřebuji pomoci a hlídání mi vždycky hodně pomůže. No a taky bydlíme ve městě, takže holka zná normální zvířata a nemyslí si, že kráva je modrá. Prostě když může, tak je tam. No a potom mě napadlo změřit tam radon. My bydlíme v paneláku ve třetím patře, takže nás to nikdy moc nezajímalo. Byl to docela šok. Mamka ho měla v celém domě a poměrně hodně. No je to takové vesnické stavení, takže nic moc základy a asi to jde přes spodek budovy do obytných prostor. Od té doby jsme udělali několik opatření, aby se to zlepšilo, a máme celkem klid. Na sto procent to sice není, ale už to máme pod kontrolou. Je to opravdu super přístroj a doporučuji ho pořídit. Dnes ho bereme i na dovolenou, protože často jezdíme jen tady po Čechách. 

Masážní studio ve sklepě?

 Radon skener jsem si pořídila už v létě. Beru to jako prevenci a zajímá mě všechno kolem zdravého dýchání. Často s manželem jezdíme na masáže a máme oblíbené studio. Je to ale ve sklepních prostorách a tak mě napadlo změřit tam úroveň radonu. Přístroj jsem vzala jen tak pro vlastní informaci a ze zájmu jsem ho nechala 1,5 hodiny měřit. Ukazoval zvláštní čísla, a na to jak krátkou dobu v místnosti byl, poměrně vysoká. Tak jsem zašla za provozovatelem a navrhla mu, abychom to změřili pořádně tedy alespoň týden. No a ukázalo se, že skutečně radon tam je a je ho více než dost. Přístroj ukázal 195 jednotek. Dokonce jsme zjistili, že majitel o tom ví a nic s tím nepodnikl. Od té doby to řeší, protože nechce přijít o dobrého nájemníka. Jsem ráda, že moje aktivita pomůže ochránit ostatní lidi. 


0Získejte bonus - cestovní manikúru zcela zdarma!


Získejte šestidílnou cestovní manikúru v uzavíratelném pouzdře.

Exkluzivně pro zákazníky Wellness Air! 149,- KčDílna v garáži?

 Já jsem úředník, ale táta byl truhlář a tak to prostě máme v rodině. Starou dílnu jsem i s domem prodal, ale zbyla mi spousta nářadí a vždycky jsem si říkal, že až postavím nový dům, udělám si tam dílnu. Jen tak pro radost. Tak jsem si ji udělal v garáži. Tedy ve dvojgaráži. No a chytlo mě to tak, že tam dneska trávím skoro všechen volný čas. Někdo chodí na fotbal, někdo do hospody, mě baví dělat rukama. Když celé dny koukáte do počítače a hádáte se s lidmi, tak vám ten klid prostě vyhovuje. O radonu jsem pochopitelně věděl, ale nepřikládal jsem tomu žádný velký význam. Myslel jsem, že to je nějaký hůř dýchatelný plyn, po kterém se vám třeba točí hlava nebo tak. Když jsem zjistil, že vyvinuli ten nový skener, četl jsem o tom v nějakém článku, ale moc mě to nezaujalo. No a potom jsme měli sraz ze školy a tam jsem potkal spolužáka, co vystudoval jadernou fyziku. Tak jsme povídali o všem možném, až došlo i na radon. Byl jsem hodně překvapený, jak zhoubné je záření, kolikrát je člověk vystaven alfa záření, a jak se plyn mění až na olovo, které dýcháme. Otevřel mi oči. Pořídil jsem skener a zjistil, že v dílně je radonu spousta. Dnes měřím pravidelně a nejen sobě, a věřím, že jsem si prodloužil život. 


0Získejte bonus - poštovné a balné zdarma, akce do dodání na sklad


Je to tak, jako další bonus pro nakupující přinášíme poštovné a balné zdarma! V době, kdy musíte leckde platit dokonce za osobní odběr na pobočce, jdeme proti proudu. Navíc používáme spolehlivé kurýry (PPL), kteří se s Vámi předem dohodnou na termínu dodání.

Poštovné zdarma a komfortní dodání po celé ČR k tomu.
Dalších 129,- Kč gratis od Wellness Air.
Ochraňte sebe a své nejdražší před neviditelným zářením. Zajistěte si unikátní domácí přístroj již dnes!


Investujte pár minut svého času do svého zdraví, objednejte si radon skener
a navíc získejte tyto bonusy!


OBJEDNÁVKA ZDE

Akce platí do dodání na sklad

0

Radon skener 3000: dočasně vyprodán
Uvedená cena zahrnuje DPH.

+

0

V době, kdy musíte leckde platit dokonce za osobní odběr na pobočce, jdeme proti proudu. Platí pouze pro Českou republiku.

+

0

Cestovní manikura zdarma.

Kontakt

zákaznická podpora

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

email: prodej@wellnessair.cz

tel: 567 225 419
fax: 567 225 495

Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek emailem zdarma:

Přihlásit k odběru

Najdete nás online na

Wellness Air na Facebooku   Wellness Air na Youtube  Wellness Air na Google+  Wellness Air na Twitteru

Sledujte nás na Facebooku