Wellness Air | CO, CO2 a radon skenery

Potřebujete poradit? Volejte 567 225 419, po - pá 8:00 - 16:00

Nádorová onemocnění z domácností

Ve vzduchu se v každé domácnosti vyskytují karcinogeny přírodního nebo umělého původu. Jejich množství závisí na intenzitě větrání.1. Nádorová onemocnění z domácností

V našich domovech vznikají nebo do našich domovů pronikají i takové látky, které jsou pro organismus člověka jedovaté nebo vyvolávají rakovinu. Mnohé z nich nejsou ani cítit a našimi smysly je nepostřehneme. Spolu s trendem zvyšování tepelně-izolačních vlastností budov roste také jejich neprůvzdušnost. Když vyměníme stará dřevěná okna, která umožňovala celodenní přirozenou ventilaci vzduchu za plastová, kvalita domácího ovzduší se razantně zhorší.
Upřednostnění úspor za vytápění se může vrátit v podobě zvýšené nemocnosti a zvýšení rizika rakoviny všem obyvatelům Vaší domácnosti. Obyvatelé v domech s plastovými okny by se v prvé řadě měli naučit často a pořádně větrat a nelitovat ztrát za energie. Vezmeme-li v úvahu, kolik nás stojí nemoc (výpadek příjmu) a kolik času a energie musíme věnovat nemocnému členu rodiny, tak uvidíme, že finanční ztráty z důvodu nemoci převyšují hodnotu energetických ztrát při pravidelném větrání.

Ve vzduchu se v každé domácnosti vyskytují karcinogeny přírodního nebo umělého původu. Jejich množství závisí na intenzitě větrání.


1.1. Radon

Radon je nejrozšířenější a nejčastější karcinogen, který je přítomen v našich domácnostech a v praxi ho nalezneme ve všech budovách. Radon je radioaktivní plyn, který vzniká v zemské kůře přeměnou atomů rádia. Zdrojem radia je uran, který je na území České republiky hojně rozšířen. Proto je průměrná koncentrace radonu v obydlích v ČR nejvyšší na světě. Radon stoupá z hlubin a skrze praskliny a netěsnosti v základech se tak dostává do domů. Jádra atomů radonu podléhají radioaktivní přeměně na jádra polonia, přičemž z jádra radonu vyletí alfa částice rychlostí zhruba 1/10 rychlosti světla. Alfa částice má silný ionizační charakter. Vzhledem, k tomu, že radon je plyn, dostává se i do plic, kde se může rozpadnout. Produkty rozpadu radonu – izotopy polonia také vyzařují alfa částice při svém rozpadu. Polonium je na rozdíl od radonu kov, který se vyskytuje v domácnosti ve formě aerosolu. Atomy polonia plují vzduchem a přichytávají se na prachové částice. Při vdechnutí již polonium v plicích většinou zůstává a není ho možno vydýchat ven. V průběhu života si tak v plicích budujeme slušný alfa zářič. Částice alfa bombardují plíce zevnitř a při svém průletu plicní tkání způsobují silnou ionizaci molekul, které jsou v dráze letu alfa částice. Ionizovaná molekula DNA se může rozpadnout a spustit nekontrolované dělení buňky – rakovinu. Terčovým orgánem ozáření z radonu jsou plíce. Působení radonu zvyšuje riziko rakoviny plic každému a nezáleží na tom, jestli je daná osoba kuřák, bývalý kuřák nebo celoživotní nekuřák. V České republice zemře na rakovinu plic ročně asi 5 600 lidí, z toho lze asi 900 zemřelých přičíst vlivu inhalační expozice radonu.

Prevencí rizika rakoviny plic z radonu jsou kvalitní základy domu, dokonale utěsněné škvíry kolem ústí kanalizace a časté větrání. V polovině 70. let se zjistilo, že zdrojem radonu mohou být i stavební materiály. Potenciálně rizikové jsou domy postavené v době, kdy se radioaktivita stavebních materiálů ještě nekontrolovala. Nejvyšší koncentrace radonu v budovách jsou v době topné sezóny, kdy se méně větrá a navíc se v důsledku rozdílu teplot vytváří v domech podtlak, který radon nasává z podloží. Jak velkou koncentraci radonu máte v domě a jak velké je riziko vzniku rakoviny plic u Vás a Vašich blízkých zjistíte pomocí přesného skeneru radonu, který měří dlouhodobé i krátkodobé průměry koncentrací. Pokud si přístroj pořídíte, radonový skener Vám dá také zpětnou vazbu, jaký účinek mají Vaše protiradonová opatření.1.2. Plísně

Mezi další zdroje karcinogenů v domácnostech patří plísně. Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude, kde je dostatek vlhkosti. Při růstu vytvářejí reprodukční orgány, ze kterých uvolňují do okolního ovzduší rozmnožovací částice – spory. Ty jsou velmi malé a lehké a tak jsou unášeny vzduchem na velké vzdálenosti. Uvnitř budov mohou plísně růst a rozmnožovat se na zdech nebo i na předmětech. Viditelné porosty těchto mikroskopických hub jsou doprovázeny zvýšenou koncentrací spor plísní v ovzduší. Základní podmínkou výskytu plísní je určitý obsah vody v substrátu, na kterém rostou. Vlhkost na površích, tedy hlavně na vnitřním povrchu zdí, je základní podmínkou pro růst a rozmnožování plísní v interiéru. Plísně se nejčastěji tvoří v místech, kde je snížená tepelně-izolační schopnost části obvodové konstrukce - tepelný most. Povrch vnitřní zdi v místě tepelného mostu je v zimě chladný a kondenzuje na něm vodní pára přítomná v interiéru a tato místa jsou napadena plísní jako první. Řešením je odstranění tepelného mostu stavebním zásahem.

Mezi další příčinu výskytu plísní na zdech je nevhodné užívání bytu. Při činnostech jako je vaření, praní a sušení vzniká vodní pára. Pokud nedostatečně větráme, vodní pára na zdech kondenzuje a posléze se do zdí vsakuje. Růst plísní v bytech je ovlivňován i nedostatečným či nárazovým vytápěním bytu a neprováděním řádného úklidu. V poslední době stále častěji dochází k růstu plísní v bytech z důvodů jejich nevhodného užívání. Především zvýšení cen za vytápění vede k tomu, že se v domácnostech méně topí a málo větrá. To, že nepohybující se vzduch podporuje růst plísní je vidět v rozích, koutech a za nábytkem, kde rostou plísně v takových bytech nejčastěji. Právě pohybující se vzduch pomáhá zdivo vysušovat. Bohužel, stále častěji je v bytech sušeno prádlo, což je další z příčin rozmnožování plísní v bytech stejně jako nadbytečné užívání zvlhčovačů vzduchu. Plísně jsou časté i v bytech s plastovými okny, v bytech s nevhodně provedenými stavebními úpravami nebo v těch domácnostech, kde je příliš mnoho často zalévaných květin. K nevhodně užívaným bytům lze zařadit i byty málo užívané, to jest málo vytápěné a nedostatečně větrané, nebo s nevhodnou stavební úpravou (např. zasklení lodžií). Ve všech těchto případech je nápravným opatřením odstranění příčiny a provádění řádného úklidu.

Plísně patří k významným faktorům, které mohou velmi negativně ovlivnit zdraví člověka zejména z hlediska jejich podílu na vzniku celé řady onemocnění.
1) Spory plísní jsou závažnými alergeny ve vnitřním ovzduší budov a mohou způsobit astma. Alergie na plísně je častá zejména u dětí.
2) Některé spory plísní obsahují také mykotoxiny – sekundární metabolity plísní – které mohou vyvolat akutní toxickou reakci a mají karcinogenní efekt, a dále můžou způsobovat vrozené vývojové vady u dětí nebo poškodit plod u těhotných žen.
3) Plísně při svém růstu produkují těkavé organické látky, z nichž některé člověk vnímá jako plísňový zápach. Tyto látky mohou poškozovat sliznice dýchacích cest, dráždí oči, v nose a krku, způsobují bolesti hlavy a podráždění pokožky.
Zdroj: Státní zdravotní ústav1.3. Polycyklické aromatické uhlovodíky

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), zkráceně se nazývají též polyaromatické uhlovodíky nebo polyaromáty. Tvoří skupinu aromatických uhlovodíků s nejméně dvěma kondenzovanými benzenovými jádry. Vznikají při nedokonalém spalování dřeva, uhlí a topného oleje. Polyaromatické uhlovodíky jsou přítomny také v tabákovém kouři a v kouři vonných tyčinek. Tyto látky patří mezi nejsilnější chemické karcinogeny.

Vzhledem k stále stoupajícímu trendu zdražování zemního plynu, majitelé domů stále více využívají k vytápění uhlí. V zimě, když nefouká vítr, jsou venkovské oblasti zamořeny prachem a polycyklickými aromáty, které ulpívají na poletujících prachových částicích. Jejich vdechováním se tyto rakovinotvorné látky dostávají do plic. Obyvatelé měst mohou být ohroženi v místech s hustou automobilovou dopravou, např. u rušných křižovatek. Polyaromáty jsou součástí plnidel v zimních pneumatikách a jejich obrusem o silnici se dostávají do vzduchu. Vážný problém kontaminace vzduchu polycyklickými aromáty je v průmyslových aglomeracích. Situace zde bývá zpravidla monitorována úřady, které mohou vydat varování a příkaz k omezení výroby. Monitorování ovzduší by se mělo provádět i na venkově, kde je vlivem provozu lokálních topenišť situace mnohdy horší než ve městech s centrálním vytápěním.

Naprostá zhůvěřilost je potom spalování plastového odpadu v kamnech, které vede ke vzniku polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů s extrémně silným karcinogenním účinkem. Velmi by pomohla osvěta, že spalováním uhlí se sice ušetří peníze, ale lidé si dobrovolně zkracují život. Majitelé domů by měli vědět, jak nejúčinněji snížit náklady za vytápění, aby se nemuseli obávat vysokých účtů za spotřebovaný plyn. Je prokázáno, že zateplení stropu foukanou izolací stojí 10 krát méně, než jiné způsoby zateplování a investované náklady se vrátí již za 4-6 let. Současně by stálo za úvahu osvobodit od daní zemní plyn pro domácnosti, a tím ho zlevnit. Do státního rozpočtu by sice přišlo od domácností o něco méně peněz, ale na druhou stranu by ubylo onkologicky nemocných. Když vezmeme v úvahu, že onkologická léčba patří mezi nejdražší položky zdravotnictví, stát by v celkovém důsledku i ušetřil.


Úvod Poradna Nádorová onemocnění z domácností

Kontakt

zákaznická podpora

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

email: prodej@wellnessair.cz

tel: 567 225 419
fax: 567 225 495

Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek emailem zdarma:

Přihlásit k odběru

Najdete nás online na

Wellness Air na Facebooku   Wellness Air na Youtube  Wellness Air na Google+  Wellness Air na Twitteru

Sledujte nás na Facebooku