Wellness Air | CO, CO2 a radon skenery

Potřebujete poradit? Volejte 567 225 419, po - pá 8:00 - 16:00

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem www.wellnessair.cz (dále jen „portál Wellnessair.cz“) je obchodní společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. se sídlem Tyršova 405, Polná, 588 13, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25266, IČO: 253 23 601, DIČ: CZ 253 23 601, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel č. 567 225 419 (dále jen „Prodávající“).

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) při vzniku kupní smlouvy prostřednictvím portálu Wellnessair.cz.
2. Ustanovení obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy.
3. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit a doplňovat tyto Obchodní podmínky zveřejněním na portálu Wellnessair.cz.

II. Cena zboží a platební podmínky
1. Cena zboží je vždy uvedena u konkrétního produktu nebo balíčku produktů. Veškeré uvedené ceny jsou vč. všech daní a poplatků, včetně daně z přidané hodnoty.
2. O způsobu přepravy zboží a nákladech na dopravu zboží je Kupující informován před dokončením objednávky zboží. Pokud nejsou náklady na dopravu zboží zahrnuty v kupní ceně, jsou pak u každého produktu vyčísleny a pokrývají náklady na dopravu zboží pouze v rámci území České republiky. Náklady na dopravu do zahraničí jsou určeny dle ceníku mezinárodního přepravce zvoleného před potvrzením objednávky. Náklady na balení zboží jsou zahrnuty v kupní ceně.
3. Platba za zboží se provádí v hotovosti oproti převzetí zboží při dodání.

III. Uzavření kupní smlouvy
1. Prodávající nabízí zboží prostřednictvím internetového portálu na adrese www.wellnessair.cz, kde jsou uvedeny názvy a hlavní charakteristiky nabízeného zboží a služeb.
2. Kupující pomocí tlačítek zobrazených u prezentace zboží na internetovém portálu provádí výběr zboží a vyplnění objednávky. Kupující pomocí dialogového řádku vybírá: a) druh zboží, b) počet kusů. Zobrazí se zvolený typ a cena za 1 ks. Zobrazení umožňuje kupujícímu kdykoli do odeslání objednávky učinit zpětný krok, který vymaže veškeré údaje zadané ve všech dialogových oknech zobrazených v objednávkovém formuláři. Před odesláním objednávky lze způsobem popsaným výše (po vymazání) upravit a měnit vstupní údaje.
3. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího a jejím podáním prodávajícímu pomocí návodu a tlačítek zobrazených na internetovém portálu. Prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou potvrzení jeho objednávky obsahující uzavřenou kupní smlouvu, včetně obchodních podmínek. K převodu vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží dojde převzetím a úhradou objednaného zboží Kupujícím. Uzavření a komunikace týkající se kupní smlouvy a záležitostí s ní související je vedena v českém jazyce.
4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.
5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady spojené s používáním komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení nebo telefonní hovory, poštovné) si hradí prodávající, pokud uskutečňuje komunikaci vůči kupujícímu a kupující, pokud uskutečňuje komunikaci vůči prodávajícímu.
6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy do doby uskutečnění plnění, nejdéle však ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení objednávky. O odstoupení od kupní smlouvy musí být Kupující informován v textové podobě prostřednictvím zprávy elektronické pošty.
7. Kupující, pokud jde o spotřebitele, může odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů od doručení zboží; odstoupení od kupní smlouvy musí kupující vůči prodávajícímu uskutečnit ve lhůtě 14 dnů v textové podobě prostřednictvím zprávy elektronické pošty, nebo písemně. Při odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a to i v případě, že pro povahu zboží toto nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Prodávající může požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží zpět Prodávajícímu (např. náklady na vyčištění zboží).
8. Veškerá smluvní dokumentace je uložena u kupujícího v textové elektronické podobě. Na písemnou žádost kupujícího zašle prodávající v elektronické textové podobě její obsah.
9. Formulář pro odstoupení od smlouvy v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku je nedílnou součástí těchto podmínek jako jejich příloha a je k dispozici ke stažení na stránkách Prodávajícího www.wellnessair.cz ve formátu PDF. Po jeho doručení bude jeho převzetí potvrzeno bez zbytečného odkladu v textové podobě zaslané kupujícímu prostřednictvím zprávy elektronické pošty.

IV. Reklamace a vrácení zboží
1. Pokud je Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, nárok na vrácení zboží bez udání důvodu nevzniká.
2. Zboží je možné reklamovat dle Reklamačních podmínek Prodávajícího, uvedených na portále Wellnessair.cz.
3. Pokud Kupující využije svého práva dle ujednání čl. III. odst. 6 a vrátí v zákonné lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení nepoškozené zboží, má nárok na vrácení celé částky za zboží a nárok na vrácení částky nejlevnějšího způsobu přepravy nabízeného prodávajícím; nárok prodávajícího dle ujednání čl. III. odst. 6 tím není dotčen. Přepravní náklady u související s vrácením zboží hladí Kupující. Částka bude Kupujícímu vrácena do 5 pracovních dnů způsobem, kterým byla od kupujícího přijata. Jiným způsobem bude částka kupujícímu vrácena, pokud s tím kupující bude souhlasit, na náklady prodávajícího. Vrácení bude proto uskutečňováno především převodem na účet, případně jiným vhodným způsobem (např. poštovní poukázkou). Kupující je povinen při využití práva vrátit zboží označit preferovaný způsob vrácení prostředků a sdělit prodávajícímu potřebné údaje o bankovním spojení či adrese pro vrácení. Prodávající neručí za to, kdy dojde ke skutečnému vrácení zaplacené částky Kupujícímu jeho bankou, případně držitelem poštovní licence a za nesrovnalosti vyvolané chybným poskytnutím údajů ze strany kupujícího.

V. Přeprava a dodání zboží
1. Způsob přepravy zboží určuje Prodávající.
2. Kupující je povinen překontrolovat stav zboží, zejména neporušenost obalů, při přebírání zboží od dopravce. V případě jakýchkoliv závad musí Kupující informovat přepravce a v případě zjevného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky a nebo nešetrném zacházení se zásilkou pak tuto nepřevzít. Převzetím zásilky od dopravce Kupující stvrzuje, že obal byl neporušen.
3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, může Prodávající požadovat úhradu nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení (na výslovné přání kupujícího, doručení do zahraničí).
4. Kupující je povinen po převzetí zboží od dopravce bez zbytečného odkladu prohlédnout a seznámit se s dokumenty připojenými ke zboží a řídit se pokyny výrobce a prodávajícího zejména pokud jde o instalaci a uvedení do provozu, zacházení se zbožím a jeho údržbu.

VI. Ochrana osobních údajů
1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících, kteří vyplní objednávkový formulář.
2. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook a zájmy uživatele na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
4. Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas uděluje kupující na dobu dvou let.
5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.
6. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu a režimového přístupu k údajům úzkým okruhem spolehlivých a bezúhonných zaměstnanců Prodávajícího.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat a to v jakékoli písemné formě, zejména oznámením doručeným prostřednictvím adresy elektronické pošty či elektronického sdělení v jiné formě na adresu Prodávajícího.

VII. Údaje o existenci a způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů
V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku má kupující, je – li spotřebitelem, právo obrátit se přímo na prodávajícího s žádostí o mimosoudní vyřízení stížnosti na jednání Prodávajícího či jeho zaměstnanců. Mimo to má spotřebitel právo využít další právní prostředky mimosoudní ochrany svých práv a podávání stížností. Těmi jsou mediace podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, řízení podle zákona o ochraně spotřebitele před Českou obchodní inspekcí a pomocí projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů u České hospodářské komory. Pokud jde o ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, k nimž neudělil či odvolal souhlas, má právo se spotřebitel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí takové jejich ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje a není-li jich, platí ustanovení platných právních předpisů. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 3. 1. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy a vystavené objednávky se vztahují obchodní podmínky ve znění ke dni jejich uzavření.
4. Kontaktní údaje Prodávajícího pro doručování jsou uvedeny v záhlaví těchto podmínek Další kontakty a údaje jsou k dispozici na adrese www.wellnessair.cz
. 5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 3. 1. 2014

Kontakt

zákaznická podpora

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

email: prodej@wellnessair.cz

tel: 567 225 419
fax: 567 225 495

Novinky emailem

Přihlaste se k odběru novinek emailem zdarma:

Přihlásit k odběru

Najdete nás online na

Wellness Air na Facebooku   Wellness Air na Youtube  Wellness Air na Google+  Wellness Air na Twitteru

Sledujte nás na Facebooku